Kyrkokonserter

 

Konserten i Botkyrka kyrka den 20 september

                                                                                                                                    Foto: Åke Andersson

 

Konsert i Botkyrka kyrka den 28 september 2014,

tillsamman med Botkyrka motettkör

 

 

Konsert i Botkyrka kyrka september 2013