Styrelsemöten

 

Styrelsemöten är tänkta att hållas näst sista måndagen i varje månad i Grindstugan klockan 09:30

(om ej annat anges).

 

Styrelsemöten: se Medlemsaktiviteter årsplan + kalender

där står det SM i GS betyter StyrelseMöte i GrindStugan.