Styrelsemöten

 

Styrelsemöten är tänkta att hållas näst sista måndagen i varje månad i Grindstugan klockan 09:30

(om ej annat anges).

Nästa möte äger rum den 19 september 2022 kl 14:00.

 

Styrelsemöten: se Medlemsaktiviteter årsplan + kalender

där står det SM i GS betyter StyrelseMöte i GrindStugan.