Styrelsemöten

 

Styrelsemöten är tänkta att hållas 1 gång per månad (måndag) i Grindstugan

 

Nästa möte: se Medlemsaktiviteter årsplan + kalender

där står det SM i GS, betyder StyrelseMöte i GrindStugan.